Baku_R5


Radjabov,T - Anand,V
Kramnik,V - Gashimov,V
Mamedyarov,S - Shirov,A
Karjakin,S - Guseinov,G
Anand,V - Gashimov,V
Mamedyarov,S - Karjakin,S
Radjabov,T - Kramnik,V
Shirov,A - Guseinov,G
Shirov,A - Radjabov,T
Anand,V - Mamedyarov,S
Gashimov,V - Karjakin,S
Guseinov,G - Kramnik,V
Karjakin,S - Radjabov,T
Gashimov,V - Shirov,A
Kramnik,V - Mamedyarov,S
Mamedov,R - Anand,V
Kramnik,V - Guseinov,G
Karjakin,S - Gashimov,V
Radjabov,T - Shirov,A
Mamedyarov,S - Anand,V

All games on this page as PGN here

Generated with ChessBase 10
Download CBLight for free here